เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

 • หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองตราประทับบริษัท หรือ บอจ.3
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (เอกสารการจัดตั้งบริษัท)
 • ข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • ใบการแสดงจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 • ภ.พ.20
 • ภ.พ.30
 • งบการเงินปี ย้อนหลัง 3 ปี
 • Bank Statement ของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ
 • เครดิตบูโรในนามบริษัทฯและบุคคลค้ำประกัน
 • ตัวอย่างชุดเอกสารการค้า