คลังเก็บ: Faq

8 posts

Holds our products and product specific data

What is required document?

 • Company certificate (not exceeding 3 months)
 • Company seal certificate or Bor.Jor.3
 • Memorandum (the establishment company documents)

How to receive money?

 • When the factoring credit has been approved, after the customer sent the necessary documents, the money will be transferred to the customer account.

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อมีอะไรบ้าง?

 • หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือรับรองตราประทับบริษัท หรือ บอจ.3
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (เอกสารการจัดตั้งบริษัท)
 • ข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • ใบการแสดงจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
 • ภ.พ.20
 • ภ.พ.30
 • งบการเงินปี ย้อนหลัง 3 ปี
 • Bank Statement ของบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านกรรมการ
 • เครดิตบูโรในนามบริษัทฯและบุคคลค้ำประกัน
 • ตัวอย่างชุดเอกสารการค้า

ผู้ขอสินเชื่อจะรับเงินด้วยวิธีใดได้บ้าง?

 • หากลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแฟคตอริ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อนำเอกสารการค้ามาโอนสิทธิการรับเงินจะได้รับเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า