Events

ปี 2557 บริษัท ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคม โดยร่วมกันระดมทุนและร่วมกันบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว บริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี