ขั้นตอนการดำเนินการ

– ลูกค้าและลูกหนี้ดำเนินกระบวนการซื้อขายสินค้า / บริการ และส่งสินค้ากันตามขั้นตอนปกติ
– ลูกค้านำเอกสารมาขายโอนสิทธิการเรียกร้องหนี้ให้กับบริษัท
– บริษัทจ่ายเงินสดล่วงหน้า (ตามสัดส่วนและหักค่าธรรมเนียม) ให้กับลูกค้าไปก่อน
– บริษัทแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ และเรียกเก็บเงินเมื่อถึงเวลาครบกำหนด
– ลูกหนี้จ่ายชำระหนี้สิน
– บริษัทจ่ายเงินส่วนที่ยังไม่ครบคืนให้กับลูกค้า