Career

Relationship Management (RM) สินเชื่อและการตลาด

Responsibilities:

บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ที่มีคุณภาพ

บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ

เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้
นโยบายที่บริษัทกำ หนดให้สอดคล้องกับ เป้าหมายธุรกิจ

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Assistant Relationship Management (ARM) สนับสนุนสินเชื่อและการตลาด

Responsibilities:

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้บริหารกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของบริษัท

ติดต่อเข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอบริการสินเชื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง เจรจาต่อรอง

วงเงิน เงื่อนไขการอำนวยสินเชื่อที่เหมาะสม

จัดทำเอกสาร ตามกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อและภายหลังการอนุมัติสินเชื่อเช่น การจัดทำรายงาน

ขออนุมัติสินเชื่อการนำเสนอการแจ้งผลการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้ครบถ้วน

ติดตามผลการใช้วงเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติและผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหน้ีและหากมีสัญญาณที่สื่อถึงหน้ีมีปัญหา

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Relationship Manager ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน ณ สาขาจังหวัด เชียงใหม่)

Responsibilities:

บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ที่มีคุณภาพ

บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ

เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้
นโยบายที่บริษัทกำ หนดให้สอดคล้องกับ เป้าหมายธุรกิจ

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Admin Officer เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Responsibilities:

ปฏิบัติงานต้อนรับ /รับโทรศัพท์ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร

จอง/บริหารการใช้งานห้องประชุมสำหรับพนักงานและองค์กรในเครือและสรุปรายงานการจองห้องประชุมประจำเดือน

บริหารสำนักงาน และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ประสานงาน ดำเนินการธุรการอาคารและสถานที่

จัดซื้อ/จัดจ้าง/บริการ ทรัพย์สินและ อุปกรณ์สำนักงาน สั่งซื้อประจำเดือนและสรุปรายงานค่าใช้จ่ายส่งฝ่ายฯ

คัดเลือกและสรรหาและคัดเลือกSupplier เพื่อทำการจัดซื้อ จัดจ้างให้ตรงความต้องการขององค์กร

ดูแล/ตรวจสอบ/บันทึกการเบิกใช้/ การควบคุมระบบทรัพย์สินสำนักงาน

จัดสรร เบิกใช้/บริหารและดูแลรถยนต์บริษัท ทำสรุปรายงานและเก็บข้อมูลส่งฝ่าย

จัดทำค่าใช้จ่าย/เงินทดรอง และจัดเก็บข้อมูลด้านเอกสารตามระบบงานของฝ่ายฯ

ประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมพนักงาน และสื่อสารข้อมูลต่างๆ ภายในบริษัท

ประสานงานและเป็นเลขานุการสมาคมธุรกิจแฟคตอริ่ง

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

เพศหญิง อายุ 21-25 ปี

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์  บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 0-1  ปีขึ้นไป

บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ Service mind และทำงานเป็นทีม

มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ MS OFFICE

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Benefits:

เงินเดือนเริ่มต้นสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีประสบการณ์ 15,000 บาท

โบนัส

ค่ารักษาพยาบาล (OPD,IPD)

ประกันชีวิตและสุขภาพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ/งานแต่งงาน

ค่าล่วงเวลา/เบี้ยเลี้ยง

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

ค่ารักษาทันตกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประกันสังคม

ยานพาหนะ

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทและท่องเที่ยวประจำปี

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณ กิตติมา HR Manager
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2