7 July 2016: AF arranged the MOU ceremony

เมื่อวันที่-7-ก.ค.-59-af-ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง-(mou)
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ แก่ Supply Chain ในโครงการ AFP ร่วมกับ FPI
ณ ห้องประชุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย