นายสุทธิพร ตัณฑิกุล

กรรมการบริหาร และกรรมการสินเชื่อ

นายสุทธิพร ตัณฑิกุล (อายุ 57 ปี)

กรรมการบริหาร และกรรมการสินเชื่อ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2561

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

 • 2562 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการสินเชื่อ บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 5 แห่ง

 • 2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ:

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-