Securities information

News

Career


Relationship Management (RM) สินเชื่อและการตลาด

Responsibilities:

บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ที่มีคุณภาพ

บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ

เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้
นโยบายที่บริษัทกำ หนดให้สอดคล้องกับ เป้าหมายธุรกิจ

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่งจำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณกติตมิา HR Manager
319อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Assistant Relationship Management (ARM) สนับสนุนสินเชื่อและการตลาด

Responsibilities:

ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้บริหารกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของบริษัท

ติดต่อเข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเสนอบริการสินเชื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยง เจรจาต่อรอง

วงเงิน เงื่อนไขการอำนวยสินเชื่อที่เหมาะสม

จัดทำเอกสาร ตามกระบวนการขออนุมัติสินเชื่อและภายหลังการอนุมัติสินเชื่อเช่น การจัดทำรายงาน

ขออนุมัติสินเชื่อการนำเสนอการแจ้งผลการดำเนินการทางนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้ครบถ้วน

ติดตามผลการใช้วงเงินของลูกค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติและผลกระทบต่อความสามารถ
ในการชำระหน้ีและหากมีสัญญาณที่สื่อถึงหน้ีมีปัญหา

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่งจำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณกติตมิา HR Manager
319อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

Relationship Manager ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน ณ สาขาจังหวัด เชียงใหม่)

Responsibilities:

บริหารรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกคา้ใหม่ที่มีคุณภาพ

บริหารทีมสินเชื่อให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

วางแผนการตลาด แสวงหาลูกค้าที่มีศักยภาพ

เจรจา กำหนดเงื่อนไขตามวันสินเชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอขออนุมัติสินเชื่อ

บริหาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด

ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำ สร้างสัมพันธภาพที่ดี และให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า

แสวงหาโอกาสทางการตลาด เพิ่มปริมาณธุรกิจ ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจ ภายใต้
นโยบายที่บริษัทกำ หนดให้สอดคล้องกับ เป้าหมายธุรกิจ

Qualifications:

เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวชิาบริหารธุรกิจ, บัญชี, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะในการวิเคราะห์ การสังเกตุ การเจรจาสื่อสารและการนำเสนอรายงาน

หากมีประสบการณ์ 1-3 ปีสำหรับ ARM , และ5ปีขึ้นไปสำหรับ RM ด้านการปฏิบัติงานในด้าน
สินเชื่อการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจแฟคตอริ่งและ/หรือ สถาบันการเงิน จะได้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

Benefits:

โบนัส

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น.

ค่ารักษาพยาบาล(OPD,IPD)

ค่ารักษาทันตกรรม

ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ

ตรวจสุขภาพประจำปี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันสังคม

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานศพ

เงินช่วยเหลือค่าจัดงานแต่งงาน

ค่าโทรศัพท์

ยานพาหนะ

ค่าเบี้ยเลี้ยง

งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัท

สนใจสมัครได้ที่ : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่งจำกัด(มหาชน) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ คุณกติตมิา HR Manager
319อาคารจัตุรัสจามจุรีช้ัน 20ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
E-mail :kittima.t@airafactoring.co.th
TEL :02-657-6222 #613

ดาวโหลดเอกสาร1
ดาวโหลดเอกสาร2

FAQs


Who can request factoring loans?
  • Business operators who require short-term loans for increasing liquidity
What about expense to get loan?
  • Credit limit establishment fee
  • Factoring fee
  • Interest
What is required document?
  • Company certificate (not exceeding 3 months)
  • Company seal certificate or Bor.Jor.3
  • Memorandum (the establishment company documents)

Unlock business liquidity, approve fast, flexible
with other financial products by Factoring Loans