คณะผู้บริหาร

นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางพรพิไล บุราสัย
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางไพศรี ฝักเจริญผล
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงิน