คณะกรรมการสินเชื่อ

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการและประธานกรรมการสินเชื่อ
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสุทธิพร ตัณฑิกุล
กรรมการสินเชื่อ
นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม
กรรมการสินเชื่อ
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
กรรมการสินเชื่อ
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
กรรมการ กรรมการสินเชื่อและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม