คณะกรรมการบริหาร

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายชานนท์ โชติวิจิตร
กรรมการบริหาร