คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯและกรรมการอิสระ