คณะกรรมการบริษัท

นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
นายคุณากร เมฆใจดี
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ
กรรมการและประธานกรรมการสินเชื่อ
นางนลินี งามเศรษฐมาศ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
กรรมการ กรรมการสินเชื่อและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายอัครวิทย์ สุกใส
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม