10 สิงหาคม 2560 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)