เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59 AF ได้จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ แก่ Supply Chain ในโครงการ AFP ร่วมกับ ECF ณ ห้องประชุม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย