ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์

 • 08 มี.ค. 2562 17:14 ประกาศวันหยุดทำการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 • 27 ก.พ. 2562 08:56 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
 • 26 ก.พ. 2562 18:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 • 26 ก.พ. 2562 18:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
 • 26 ก.พ. 2562 18:11 งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 26 ก.พ. 2562 18:10 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ระเบียบวาระการประชุม และการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ
 • 02 ม.ค. 2562 08:49 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • 02 ม.ค. 2562 08:49 การเกษียณอายุของกรรมการผู้จัดการ
 • 13 ธ.ค. 2561 13:18 การจ่ายปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template)
 • 12 ธ.ค. 2561 17:12 การจ่ายปันผลระหว่างกาล
 • 08 พ.ย. 2561 18:23 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
 • 08 พ.ย. 2561 18:22 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
 • 08 พ.ย. 2561 18:22 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
 • 16 ต.ค. 2561 17:02 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562
 • 01 ต.ค. 2561 17:12 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า