ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2563

20 กุมภาพันธ์ 2563: บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้แล้ว ให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

20 กุมภาพันธ์ 2563: สนับสนุนเงินสมทบทุน “โครงการกายอุปกรณ์”

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินสมทบทุน “โครงการกายอุปกรณ์” ให้แก่มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์แขนเทียม ขาเทียม ให้แก่คนพิการยากไร้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมถึงเด็กที่อยู่ในวัยเรียน