ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 58 31/12/2558 งบปี 59 31/12/2559 งบปี 60 31/12/2560 งบปี 61 31/12/2561
ไตรมาส1/62
31/03/2562 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,386.76 2,244.64 2,779.88 2,502.62 2,184.14
หนี้สินรวม 1,815.09 1,705.17 2,234.58 1,976.40 1657.51
ส่วนของผู้ถือหุ้น 571.67 539.46 545.30 526.22 526.63
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
รายได้รวม 191.19 189.59 220.93 230.83 53.89
กำไรสุทธิ 0.14 50.76 53.27 48.92 0.41
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.03 0.03
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 0.52 2.78 2.20 1.96 1.40
ROE (%) 0.03 9.14 9.82 9.13 4.47
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.08 26.78 24.11 21.19 0.77
ค่าสถิติสำคัญ

ณ วันที่

30/12/2558 30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 24/06/2562
ราคาล่าสุด(บาท) 0.52 0.55 0.88 0.65 0.70
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 832.00 880.00 1,408.00 1,040.00 1,120.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2558 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561 31/03/2562
P/E (เท่า) 64.35 17.83 38.65 15.94 45.68
P/BV (เท่า) 1.48 1.61 2.57 1.85 2.13
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.34 0.34 0.35 0.33
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 2.40 1.82 6.02 5.31 4.29
หมายเหตุ
• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
• ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้น ๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
• ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)
ที่มา: https://www.settrade.com