กรรมการสินเชื่อ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- M.B.A. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 86/2007