ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 2

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

-Executive Director Program (EDP) 4/2552