ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี และการเงิน

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี บัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย