นายคุณากร เมฆใจดี

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายคุณากร เมฆใจดี (อายุ 64 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: 16,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.00)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001
 • Certificate of Attendance, Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001
 • DCP Re-Refresher Course Class 7/2005
 • Certificate of Attendance, Audit Committee Program Class 17/2007

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2548 - ปัจจุบัน           กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

 • 2534 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ธนสถาปนา จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 4 แห่ง

 • 2544 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 • 2544 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 • 2543 - ปัจจุบัน คณะผู้ก่อตั้ง

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

 • 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ เลขาธิการ และคณะผู้ก่อตั้ง

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน

 

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-