กรรมการสินเชื่อ

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท การเงิน Washington State University, USA.

-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

-Sasin Senior Executive Program

-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 157/2555

-Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 13/2556

-Capital Market Academy วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 1