กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา

-MBA, City University, Seattle, Washington, USA.

-Executive Director Program (EDP) 4/2552

-Director Certification Program (DCP) รุ่น 199/2558

-หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมรุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์