ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฎิบัติการ

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์

-Executive Director Program (EDP) รุ่นที่ 11