นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ,กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Director Certification Program (DCP) 148/2554
-Finance for Director (FFD) 12/2554