นายวิวัฒน์ คงคาสัย

กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2547
-Director Certification Program (DCP) รุ่น 118/2552