นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี

กรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา

-MBA Finance University of Pennsylvania
-Director Certification Program (DCP) / 2544
-Audit Committee Program (ACP) / 2555
-Charter Director 2554