นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

กรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, USA
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน     รุ่นที่ 9
-Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute Of Management, Republic of the Philippines
-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6/2551
-สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13
-สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2556
การถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-
ปัจจุบันจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท และจำนวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 0 บริษัท