นายอัครวิทย์ สุกใส

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอัครวิทย์ สุกใส (อายุ 46 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Credit Process Re-Engineering & Banking Platform
 • Digital Banking Transformation & Framework
 • Enterprise Risk Management for Financial Institutions
 • Capital and Money Market Instruments for Risk Management
 • Certificate for Credit Underwriting, OMEGA (Financial Accounting for Banker & Credit Policy for Banker)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2554 - 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 1 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-