นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

นายสรสิทธิ์  สุนทรเกศ (อายุ 67 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A.
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
 • หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 • 2560 - ปัจจุบัน    ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 4 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2555 - 2559 ผู้อำนวยการ และกรรมการ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-