นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (อายุ 40 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 29 เมษายน 2554

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 148/2011
 • Finance for Director (FFD) รุ่น 12/2011

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น (มหาชน)

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น (มหาชน)

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 9 แห่ง

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ซัมมิท คีย์แลกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการสายงานจัดหา

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด

บริษัท ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ไทยออโต อินดัสตรี จำกัด

บริษัท ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-