นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อและการตลาด 1

นายวุฒิพงษ์ อนุรัตน์ธาดา (อายุ 47 ปี)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 6

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

  • 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินเชื่อและการตลาด 1

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

  • 2547 - 2561 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 1

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-