นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ (อายุ 70 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 29 เมษายน 2554

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตร Improving The Quality of Finance Reporting

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Accreditations Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2558 - 2561 กรรมการ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • 2550 - 2558 กรรมการ

บริษัท ดี.ที.ซี อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:

 • 2559 - 2560 กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2551 - 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • 2554 - 2557 กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ:- ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-