นายวิวัฒน์ คงคาสัย

กรรมการสินเชื่อ

นายวิวัฒน์ คงคาสัย (อายุ 62 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 27 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: 40,237,600 หุ้น (ร้อยละ 2.51)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

  • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

  • 2547 - 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

  • 2540 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-