นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายนายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ (อายุ 55 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: 8,440,000 หุ้น (ร้อยละ 0.53)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท (Finance and International Business)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004
  • Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 23/2005

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

  • 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

  • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ

กลุ่มบริษัทพูน

  • 2557 - ปัจจุบัน                 กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

  • 2545 - 2557 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-