นายชานนท์ โชติวิจิตร

กรรมการบริหาร

นายชานนท์ โชติวิจิตร (อายุ 59 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2561

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 51)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT 10)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการสถาบันการเงิน (FGP) รุ่นที่ 4/2012
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 29/2004

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เบรน คอนซัลแท อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: : 1 แห่ง

 • 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-