นางไพศรี ฝักเจริญผล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางไพศรี ฝักเจริญผล (อายุ 55 ปี)

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: 905,000 หุ้น (ร้อยละ 0.06)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

  • 2544 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-