นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางลดาวัลย์ ธนะธนิต (อายุ 74 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:  วันที่ 1 มีนาคม 2554

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute of Management, Republic of the Philippines
  • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 (ปรอ. 9)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 6 (วตท. 6)
  • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)
  • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม รุ่นที่ 17 (บยส. 17)

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96/2007

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

  • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 1 แห่ง

  • 2557 - ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-