นางนลินี งามเศรษฐมาศ

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางนลินี  งามเศรษฐมาศ (อายุ 60 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 1 มีนาคม 2554

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการเงินประเภททั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • Certificate Master in Marketing Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Gothenberg
 • ปริญญาโท บริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคมและโลก” (นมธล.1) รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.3) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3 (วปอ. มส.3) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (วตท.8) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Director Forum 2017: The Board’s role in CEO Succession Planning
 • CAC Conference 2017 “Bright Spot: Lighting the way to a corruption free society”
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016
 • IOD Exclusive Event (M-IEE) รุ่นที่ 1/2015
 • Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013
 • Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2007

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

 • 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

 

 

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 10 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

 • 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด

 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล  จำกัด (มหาชน)

 • 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.

 • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-