นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ

กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ (อายุ 63 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Situational Leadership for Top Leaders
 • Digital Banking & Inspirational Leadership
 • Executive Leadership Development Program (ELDP) Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University
 • Business Strategy
 • Strategic Management for Growth
 • The 7 Habits of Highly Effective

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการสินเชื่อ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2557 - 2560        ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • 2558 รักษาการผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-