นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

กรรมการสินเชื่อ

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (อายุ 66 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่ง: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Business Administration (Finance), Washington State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Sasin Senior Executive Program
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วตท.1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
 • Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที่ 13/2013
 • Director Certification Programs (DCP) รุ่นที่ 157/2012

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม (อายุ 66 ปี)

กรรมการสินเชื่อ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • Master of Business Administration (Finance), Washington State University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Sasin Senior Executive Program
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (วตท.1) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 7/2015
 • Advanced Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที่ 13/2013
 • Director Certification Programs (DCP) รุ่นที่ 157/2012

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2552 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-