นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

– ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน การลงทุน และด้านการบัญชี) University of Wisconsin, Madison
– Advanced Management Program, Harvard Business School, USA.
– ประกาศนียบัตร – วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52
– ประกาศนียบัตร – วิทยาลัยตลาดทุน
– ประกาศนียบัตร Advanced Management Program (AMP) ที่สหรัฐอเมริกา
– ประกาศนียบัตร – ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1
– ประกาศนียบัตร – Macroeconomic Challenges of Global Imbalance s London School of Economics & Political Science
– วุฒิบัตร – การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

การอบรม

– สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
– Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001