นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการ และประธานกรรมการสินเชื่อ
วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
-Director Accreditations Program (DAP) 14/2547
-Director Certification Program (DCP) 44/2547
-หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
-หลักสูตร Improving The Quality of Finance Reporting จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตร Executive Development Program ประเทศแคนนาดา
-หลักสูตร Implementation of Small and Medium Industrail Promotion ประเทศฟิลิปปินส์
-หลักสูตร Project Implementation and Supervision ประเทศมาเลเซีย
-หลักสูตร Workshop on Implementation Finance