นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการ,ประธานกรรมการสรรหาฯ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

-ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2548

-Director Certification Program (DCP) รุ่น 43/2547