นางลดาวัลย์ ธนะธนิต

กรรมการ,ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา

-ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์บัณฑิต ด้านบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงินการธนาคาร Eastern New Mexico University, USA

-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน     รุ่นที่ 9

-Advanced Bank Management Program (ABMP), Asian Institute Of Management, Republic of the Philippines

-Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 96 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6/2551

-สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 13

-สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม วิทยาลัยการยุติธรรม หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 17/2556