นางนลินี งามเศรษฐมาศ

กรรมการบริหาร,กรรมการสรรหาฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วุฒิการศึกษา

-CMIM., Certificate Master in Marketing Management (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Gutenberg
-ปริญญาโทบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
-หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 3 สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.3) รุ่นที่ 3 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์
-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่น 8
-หลักสูตร Director Accredittation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย