นายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์

กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาฯ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา

-MBA (Finance and International Business), Sasin
-ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Directors Accreditation Program (DAP) 11/2547
-Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548