นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ (อายุ 60 ปี)

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: วันที่ 14 สิงหาคม 2557

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 • ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • Boards that Make a Difference (BMD)
 • Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2005
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 2555 – 2557 กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการกำกับดูแลกิจการ และ

กรรมการติดตามการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

 • 2557 – ปัจจุบัน    กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

องค์การเภสัชกรรม

 • 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

สำนักปลัดกระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: –ไม่มี-