การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

  • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
  • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
  • แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค.)
  • แจ้งผู้ถือหุ้นส่งวาระและเลือกกรรมการล่วงหน้า AGM 2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บรรยากาศการประชุม

  • รูปถ่าย
  • วิดีโอ